ஊது

Blow

போலி

Counterfeit

அனுமானி

Guess

கவனித்தல்

Listening

பிரியம்

Fondness

கலகலப்பு

Amusement

பிணக்கம்

Tiff

மனசரிய

Tiff

உள்ளங்கால்

Sole

மழுப்பு

Evade