கடுகடுப்பு

Grim

தூபம்

Incense

படைக்கிளர்ச்சி 

Rebellion

ஏகபோகம்

Sole possession

ஏடாகூடம்

Disorder

புலப்படுதல்

Perceiving

மார்க்கம்

Principle

துயரம்

Sorrow

அச்சாரம்

Earnest

நிம்மதி

Peace of mind