அழகு சாதனம்

Cosmetics

விழிப்புணர்வு

Awareness

பால் மறத்தல்

To wean

பொருந்தாமை

Inaptitude

மாறுகண், ஓரக்கண்

Squint eye

தர்க்கம்

Argument

ஞானக்கண்

Spiritual vision

அறுவடை

Harvest

இமைத்தல்

Blinking

சீம்பால்

Beestings