மரம் வளர்ப்பு

Silviculture

முக்தி

Salvation

விருந்து

Feast

கூடை

Basket

ஊர்வலம்

Procession

பஞ்சாயத்தார்

Arbiter

பணம் கையாடல்

Misappropriation

முடக்குவாதம்

Rheumatism

ஏளனம்

Derision 

செய்நன்றி

Gratitude