பாலாடைக்கட்டி

Cheese

மொழுகுதல்

Smearing

ஒடுங்கு

To be restrained

கரிசனம்

Mercy

கர்வம்

Pride

மூலைமுடுக்கு

Nook and corner

நீக்கம்

Elimination

யாத்திரை

Pilgrimage

ஆராதனை

Worship

பாதகம்

Disadvantage