சடங்கு

Ceremony

பரட்டை

Shaggy hair

ஊட்டச்சத்து

Nutrition

பரிவு

Affection

திட்டு

Scold

சத்தற்ற உணவு

Sapless food

தேம்புதல்

Sobbing

பட்டினி

Starvation

உமிழ்நீர்

Saliva

புனரமை 

Renovate