அடங்கு

Subside

தவிப்பு

Anxiety

செலுத்துதல்

Remitting

கானல் நீர்

Mirage

அர்த்தஜாமம்

Midnight

எழுப்பு

Wake up

ஒழுங்கற்ற 

Random

துடுப்பு

Paddle

சிதறுதல்

Scattering

தீனி

Snacks