சீழ்

Puss

தயார்நிலை

Preparedness

நிமிர்த்தல்

Straighten

அப்பால்

Beyond

நன்னெறி

Morality

புதிர்

Puzzle

வழியனுப்பு

Send off / Farewell

கோரமான

Gruesome

கொந்தளிப்பான

Turbulent

மாநிறம்

Brunette