சாகசம்

Adventure

செல்லம்கொஞ்சுதல்

Fondling

கட்டாயம்

Compulsion

உறுத்துதல்

Pricking

சாணம்

Dung

கொள்முதல்

Procurement

நிராசை

Ascetic

கடன்காரன்

Debtor

பூச்சிக்கொல்லி

Pesticide

அகங்காரம்

Haughtiness