நாத்திகன்

Atheist

அவல்

Beaten rice

செப்புத்தகடு

Copper plate

பாய்தல்

Leaping

அலங்கோலம்

Disorder

கடவுளின் சிலை

Idol

சதுப்பு நிலம்

Marsh land

முடுக்கு

Urge

இங்கிதம்

Propriety

லாயக்கு

Fitness