நாற்றங்கால்

Seed bed

வதந்தி

Rumour

மோப்பம்பிடி

Sniff

மறதிநோய்

Amnesia

கலங்கடித்தல்

Perplexing

குட்டு

Whack

நம்பிக்கை துரோகம்

Betrayal

ஆப்பு

Wedge

பணமுடை

Penury

முகபாவம்

Facial expression