தத்தெடு

Adopt

நினைவுச்சின்னம்

Memorial, Monument

ஈகை

Charity

பெருக்குதல்

Sweeping

முதிர்வு

Maturity

ஞாபகமறதி

Memory loss

மெட்டி

Toe ring

பெருந்தன்மை

Generosity

சமரசம்

Compromise

முற்போக்கு

Progress