உருக்கம்

Sultriness

வாழ்வாதாரம்

Livelihood

கலப்படம்

Adulteration

அசுரர்

Demon, Giant

பிரியாவிடை

Emotional parting

பலப்பரிட்சை

Trial of strength

ஒளிபரப்புதல்

Broadcasting

மரக்கன்று

Sapling

முன்கோபி

Short tempered

யானைப்பாகன்

Mahout