நெத்து

Matured seed

சிபாரிசு

Recommendation

ஒருமனதாக

Unanimously

ஊதாரித்தனம் 

Prodigality

நாடுதல்

Approaching

படுதா

Veil

தனிமை

Loneliness

தர்ம சங்கடம்

Predicament

தற்செயலாய்

By chance

செப்பனிடுதல்

Repairing

சிபாரிசு

Recommendation