பரிவாரம்

Retinue

இடக்கு முடக்கு

Uneven

சகலகலாவல்லவன்

Versatile

நெகிழ்வு

Pliability 

ஏர்

Plough

கிள்ளுதல்

Pinching

உதறல்

Tremble

போலித்தனம்

Ostentation

கிண்டு

Stir

அரக்கன்

Demon

ஏர்

Plough