கட்டுக்கதை

Fable

அநாகரிகம்

Indecent

குடிவெறி

Dipsomania

வாரிசு

Heir

கணு

Node

கூட்டணி

Alliance

உன்னதம்

Ideal

விரிசல்

Crack

தோரணம்

Festoons

கப்பம்

Tribute