வஞ்சித்தல்

Deceiving

குலுக்கு

Shake

சிலேடை

Equivocation

புண்ணியம்

Virtue

குட்டிக்கரணம்

Somersault

அலசு

Rinse

பதவிப்பிரமானம்

Swearing in ceremony

கேடு

Harm

திருகுதல்

Screwing

புகலிடம்

Asylum