அங்குசம்

Elephant goad

கசங்கிய

Crumpled

தனியாக 

Alone

சிறப்பு

Excellence

கன்னி

Virgin

கொள்ளை

Robbery

அரங்கேற்றம்

Premiere

படுக்கைப்புண்

Bed sore

அருள்

Grace

தாராள மனம்

Generosity