சுவாரசியமான

Interesting

பாம்புச்சட்டை

Slough

பூசு

Daub

சரளம்

Fluency

உட்பட

Including

நச்சுப்பொருள்

Toxicant

நலிந்த

Feeble

திகைப்பு

Astonishment

தாகம்

Thirst

ஈர்ப்பு

Attraction