குமுறல்

rumbling

கண்ணி வெடி

mine

பேரானந்தம்

ecstasy

தளர்த்து

relax

கீரிப்பள்ளை

mongoose

மாற்று மருந்து

antidote

சல்லடை

sieve

பூசல்

dispute

சவ்வு

membrane

பிள்ளைப்பேறு பார்ப்பவர்

midwife