கிழங்கு

Tuber

இளம்பச்சை

Pale green

ஒத்தடம்

Fomentation

முக்காடு

Veil

இனப்படுகொலை

Genocide

திவசம்

Death anniversary

ரம்மியம்

Pleasant

பேதி மருந்து

Laxative

செங்கல்சூளை

Brick kiln

மூலைக்காய்ச்சல்

Meningitis