பூச்சாண்டி

Hobgoblin

மரியாதை

Respect

சமயசார்பற்ற

Secular

படுபாவி

Heinous sinner

சூரன்

Warrior

கடற்கன்னி

Mermaid

கடற்கன்னி

Mermaid

நியாயம்

Justice

பனி வெடிப்பு

Fissured feet

அறநெறி

Morality

ஒத்துழையாமை

Non Co-operation