பண்டமாற்று

Barter

புகார்

Complaint

நொண்டிக்கால்

Lame foot

கொப்பரை

Cauldron 

நிச்சயம்

Certain

நிச்சயம்

Certain

வெறுமனே

In vain

வார்ப்பு

Mould

கதவடைப்பு

Lock-out

கல்லறை

Tomb

உலக்கை

Pestle