தலைக்கனம்

Haughtiness

விழிப்பு

Wakefulness

கொச்சைத் தன்மை

Vulgarity

பேயோட்டி

Exorcist

தொழுவம்

Cattle shed

கீறுதல்

Scratching

பார்க்கக்கூடிய

Visible

வடம்

Thick rope

முரடன்

Ruffian

நொறுக்குத்தீனி

Light eatables