பரஸ்பரம் 

Mutual

தீர்த்தல்

Settling

தூண்டுகோள்

Stimulus

ஈறு

Gum

ஊரடங்கு சட்டம்

Curfew

பரிசுத்தம்

Purity

சத்தியம்

Promise

உடைப்பு

Breach

சரணடை

Surrender

பரந்த நோக்கம்

Liberality