எரிதல்

Burning

துவர்ப்பு

Astringency

சகோதரத் தன்மை

Fraternity

வெறுமை

Emptiness

வெயிற்சுடுதல்

Scorching

காய்ச்சுதல்

Boiling

மரப்பட்டை

Tree bark

பாயசம்

Sweet porridge

முன்னணி

Forefront

கிழிந்த துணி

Tattered Garment