சில்லுமூக்கு

Nose bleed

பறித்தல்

Plucking

அச்சுறுத்தல்

Threat

தட்டான்

Dragon fly

நன்கொடை

Donation

காவியம்

Epic

தென்னங்கீற்று

Coconut leaf stalk

கசாப்புக்கடை

Butcher shop

அந்தப்புரம்

Harem

கட்டுக்கோப்பு

Regimen

                   Click here to master these words