சாட்டை

whip

உடன்படிக்கை

treaty

பாழடைந்த

dilapidated

பலசரக்கு

groceries

தடைஓட்டம்

hurdle race

ராஜதந்திரம்

diplomacy

தண்ணீர் பந்தல்

watershed

கூட்டுப்புழு

Pupa

வெளிப்படையான / தெளிவான

Obvious

அம்மைத் தழும்பு

Pox-mark