பிரிவினைவாதம்

Separatist tendency

கொலுசு

Anklet

தாயத்து

Talisman

சுபாவம்

Tendency

கொடுக்கல் வாங்கல்

Exchange

பசுவதை

Cow slaughter

வக்கிரம்

Cruelty

குட்டம்

Leprosy

நெஞ்சழுத்தம்

Obduracy 

நேர்மையற்ற

Dishonest

Click here to practice