சாட்சி

Witness

மொட்டைத்தலை

Shaved head

இடுக்கு

Crevice

துளிர்

Tender foliage

முசுடு

Waspish person

மூச்சுப்பிடிப்பு

Suppression of breath

வடிகால்

Drainage

வரப்பிரசாதம்

Gracious gift

தேவாமிர்தம்

Ambrosia

பழி சுமத்து

Blame

                                             Click here to practice