அடியாள்

Henchman

வெறிகொள்ளல்

Passionate

அச்சோ

Alas

திக்குதல்

Stammering

துறத்தல்

Renunciation

வதக்கு

Stew

வதங்கு

Wilt

ஆசாரம்

Orthodox

கொந்தளி

Seethe

ஊழல்

Corruption

                                                                                       Click here to practice