பெண்புத்தி

Women’s wit

சாவடி

Booth

சடை

Braid

மூச்சு வாங்குதல்

Panting, Gasping for breath

கம்மல்

Ear Stud

அசௌகரியம்

Inconvenience

அனுதாபம்

Sympathy

உப்புத்தண்மை

Salinity

ஒளிச்சிதறல் / நிறப்பிரிகை

Scattering of light

தட்டிப்பறி

Strike and snatch