நடவு நடுதல்

Transplanting

நயமாய்ப்பேசு

Coax

வசியம்

Mesmerism

அரண்

Fortress

வேள்வி

Sacrifice

உளி

Chisel

ஒவ்வாமை

Allergy

பகட்டு

Pomp

சொற்பம்

Meagre

கூன்

Hump