கடையாணி

Lynch pin

குடலிறக்கம்

Hernia

இகழ்ச்சி

Scorn

வரையறை

Limit

இலேகியம்

Electuary

எரு

Manure

பொய்க்கால்

Stilt

அலைதல்

Wandering

மிருகக்குணம்

Brutish

சாசனம்

Charter