புஷ்டி

Stoutness

இயற்பெயர்

Autonym

கொம்பு

Horn

சுரணை

Feeling

திருவோடு

Begging bowl

முழங்கு

Rumble

அக்கி

Herpes

தாலாட்டு

Lullaby

துடுக்கு

Mischievousness

கட்டடம் கட்டுபவர்

Mason