நீட்டுதல்

Extending / stretching

அடைமழை

Incessant Rain

எக்கச்சக்கம்

Plenty / plethora

ஈவிரக்கம்

Compassion

சாதாரணம்

Ordinary

அந்தரங்கம்

Privacy

ஏப்பம்

Belch / Burp

ஏப்பமிடுதல்

Belching / Burping

குருட்டுப்பாடம்

Rote learning

சுத்த பொய்

Downright lie