தவமுனிவர்

saint

ஞானி

sage

வளர்பிறை

crescent moon

கஜானா

treasury

தேய்பிறை

waning moon

அரசிதழ்

gazette

செங்கோல்

sceptre

நெருக்கடி

crisis

வேடம்

disguise

தட்டிக் கொடு

pat