பல்லிளித்தல்

Grinning

வாசனைத்திரவியம்

Perfume

ஒடுக்கு

Suppress

மிதி

Trample / Tread

வளர்ப்புக்குழந்தை

Foster child

பிறப்புறுப்பு

Genitals

சாவகாசம்

Convenience / Leisure

தூளாக்கு

Pulverize

தியாகம்

Sacrifice

ஆவேசம்

Fury