பீறிடுதல்

Bursting out

இடையூறு 

Hindrance

இரவல்

Borrowed

பணயம்

Pledge

சந்தர்ப்பம்

Opportunity

ஜாக்கிரதை

Beware

அறைகூவல்

Challenge

கனிவு

Mellowness

கங்கனம்

Bracelet

திகில்

Panic