அட்சதை

Sacred Rice

ஊசல்

Pendulum

இருட்டு

Darkness

சிறகு

Feather

படையெடு

Invade

படையெடுப்பு

Invasion

மெலிவு

Feebleness

பாலாடை

Milk cream

பாம்பு புற்று

Ant hill

கடைவாய்ப்பல்

Molar