பொறுக்கி / போக்கிரி

Knave

வரதட்சணை

Dowry

கபடம்

Guile

மத்தியஸ்தன்

Mediator

கொப்பளி

Gargle

வண்டல்

Sediment

தலைகுனிவு

Shame

மனக்கண்

Vista

வெற்றுடம்பு

Bare body

ஆர்வத்தைத் தூண்டுதல்

Fascination