கதறுதல்

Screaming

சாரல்

Drizzle

பலகாரம்

Snack

அக்குள்

Arm pit

தலையங்கம்

Editorial

அடங்காபிடாரி

Termagant

நாட்டாண்மை

Chieftain

விடுதலைப்பத்திரம்

Relinquishment

அறிகுறி

Symptom

புலம்புதல்

Lamenting