கால் கை வலிப்பு

Fits

சூழ்ச்சிக்காரன்

Conspirator

சரிசெய் 

Rectify

தேய்மானம்

Depreciation

பூப்பறித்தல்

Plucking flowers

மறைவாக நோட்டமிடு

Peep

முன்னெச்சரிக்கை

Precaution

ஒரு குறிப்பிட்ட துறையில் நீண்ட அனுபவம் உள்ளவர்

Veteran

தள்ளாடு

Totter

ஈடுபடு

Involve