ஊசலாட்டம்

Oscillation

பிசைதல்

Mashing

எலிப்பொறி

Rat trap

சாய்

Tilt

பனிக்குடம்

Amnion

உணவுப்பொருட்கள்

Eatables

தாவுதல்

Leaping

முன்னுரிமை

Preference

பணிக்கொடை

Gratuity

வழுக்கு / சறுக்கு

Slide

உருக்குலைதல்

Disfiguration