மழுப்பிப்பேசு / தட்டிக்கழி

Prevaricate

குமட்டல்

Nausea

அற்புதம் / அதிசயம்

Wonder

தீப்புண் / தீக் காயம்

Burn

சிறிய தீப்புண்

singe 

தீப்புண் மருந்து

Antipyretic

தொங்குதல்

Hanging

உயர்வு மனப்பான்மை

Superiority Complex

முரண் / ஒழுங்கீனம்

Anomaly 

தாவல்

Leaping