கருவாடு

Dry fish

நோய்த்தடுப்பு மருந்து

Prophylactic

பாவிப்பு

Imitation

முறைகேடு

Irregularity

முழக்கம்

Furore

கடத்தல்காரர்

Smuggler

பணயக்கைதி

Hostage

ஆட்சேபம்

Objection

அபகரித்தல்

Seizing by fraud

தலைகீழாய்

Inverse