புண்ணியவான்

Benevolent man

ஏடு

Leaf

குடியானவன்

Farmer

கிளைக்கதை

Subplot

சிரமம்

Difficulty

அலட்டல்

Boasting

உள்ளூர்

Local

மாயவித்தைக்காரன்

Conjuror

இடர்

Calamity

உல்லாசம்

Enjoyment