விசாரணை

Enquiry

தோஷப்பரிகாரம்

Remedying

குதர்க்கம்

Fallacious argument

பணி மூப்பு

Seniority

ஒட்டுண்ணி

Parasite

அறிக்கை

Report

முதிர்ச்சி

Maturity

ஒட்டு வேலை

Patch work

லஞ்சம்

Bribe

விளைவி

Cultivate