முள்

Spine

கண்டிப்பு

Strictness

குள்ளன்

Dwarf

இடிபாடுகள்

Ruins

விமோசனம்

Redemption

கும்மாளம்

Playful

தீவனம்

Fodder

மந்தம்

Sluggishness

நெட்டி

Cracking of joints

இடிதாங்கி

Lightning conductor