ஊதாரி

Spendthrift

சக்கை

Refuse

தலைசிறந்த

Outstanding

அடிமரம்

Trunk

அறக்கட்டளை

Trust

சீதோஷ்ண நிலை

Climate

சேகரி

Collect

மோசக்காரன்

Deceiver

சுயேட்சை

Independent

மனதார

Cordially